Tâm sự của một thanh niên mua xe cũ.

Ông anh em, mới lên đời cho xe lên để lại cho em con ki – a. Khổ nỗi, xe cũ lên...

Xem thêm