icon icon icon

Lập trình cảm biến TPMS bằng máy MaxiTPMS TS601 - Phần 2

Đăng bởi Bui Thuy Linh vào lúc 12/01/2021

2. Tạo thủ công

Chức năng này cho phép người dùng nhập ID cảm biến theo cách thủ công. Người dùng có thể nhập ID ngẫu nhiên hoặc ID cảm biến ban đầu, nếu có sẵn.

Không nhập cùng một ID cho mỗi cảm biến.

1) Làm theo các bước trong Tự động tạo để chọn biểu tượng Cảm biến MX và sau đó chọn vị trí bánh xe cần thiết và nhấn nút Y cho chế độ Tất cả các bánh xe.

Trong chế độ Một bánh xe, hãy làm theo các bước trong Tự động tạo để chọn biểu tượng Cảm biến MX và nhấn nút Y.

2) Sử dụng nút cuộn LÊN / XUỐNG để chọn Tạo thủ công và nhấn nút Y.

 

      

3) Sử dụng nút cuộn LÊN / XUỐNG và nút cuộn TRÁI / PHẢI để chọn nhân vật và nhấn nút Y để xác nhận.

4) Sử dụng nút FUNCTION bên trái để chọn Backspace để xóa ký tự đã nhập. Sử dụng nút FUNCTION ở giữa để chọn Pre. để di chuyển con trỏ đến ký tự trước đó. Sử dụng nút FUNCTION bên phải để kết thúc quá trình nhập và màn hình sẽ hiển thị thông báo yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Có để lưu ID cảm biến và tiếp tục lập trình hoặc Không để quay lại màn hình trước đó.

Cảm biến khác nhau của nhà sản xuất có thể có giới hạn độ dài ký tự ID khác nhau. Công cụ quét sẽ tự động nhận dạng độ dài ký tự ID cảm biến OEM và đưa ra thông báo khi độ dài ký tự đã nhập vượt quá giới hạn.

5) Chèn đúng MX-Sensor và nhấn nút Y để bắt đầu lập trình hoặc nút N để thoát.

Nếu một ID ngẫu nhiên được nhập, vui lòng thực hiện chức năng TPMS Relearn sau khi lập trình xong. Nếu ID gốc được nhập, thì không cần thực hiện chức năng Tìm lại.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: